Amb ADN de com­pe­ti­ció

Imat­ge re­no­va­da, més afi­la­da i tensa, sus­pen­sió op­ti­mit­za­da i un ren­di­ment més im­por­tant són part dels se­crets que ama­ga el nou Au­di R8 2019

La Vanguardia (Català) - Diners - - COTXE DE LA SETMANA - Da­ni­el Bal­cells

“Nas­cut al cir­cuit, pro­du­ït per a la car­re­te­ra”. Amb al vol­tant del 50% de com­po­nents com­par­tits amb el R8 LMS GT3 i fa­bri­cat en la ma­tei­xa lí­nia de pro­duc­ció, cap al­tre cot­xe no és més prò­xim a les cur­ses que l’Au­di R8, se­gons els seus res­pon­sa­bles de desen­vo­lu­pa­ment. El mo­del­mé­s­es­pe­ci­al de tot el ca­tà­leg de la fir­ma dels qua­tre cèr­cols és un su­peres­por­tiu únic grà­ci­es al seu cor: un mo­tor 5.2 FSI V10 at­mos­fè­ric, un dels úl­tims pro­pul­sors sen­se so­bre­a­li­men­ta­ció del mer­cat.

Amb una res­pos­ta ins­tan­tà­nia, una pu­ja­da de re­vo­lu­ci­ons ul­tra­rà­pi­da, una ac­ce­le­ra­ció ful­gu­rant i un so ab­so­lu­ta­ment em­bri­a­ga­dor, el nou R8 és ara més po­tent que abans. En la se­va va­ri­ant bà­si­ca aug­men­ta dels 540 CV a 570, amb un pa­rell mà­xim su­pe­ri­or a 20 Nm, fins a as­so­lir els 560 Nm. Ac­ce­le­ra de 0 a 100 km/h en 3,4 se­gons (Cou­pé) i 3,5 se­gons (Spy­der) abans d’as­so­lir els 324 i 322 km/h, res­pec­ti­va­ment.

Per la se­va part, l’R8 V10 Per­for­man­ce –abans de­no­mi­nat Plus– ge­ne­ra 620 CV en comp­tes dels an­te­ri­ors 610, mi­llo­rant tam­bé a 20 Nm el seu pa­rell mà­xim: de 560 a 580. Un guany que es re­flec­teix en les se­ves pres­ta­ci­ons; 3,1 se­gons en el 0-100 per a la ver­sió amb car­ros­se­ria tan­ca­da i 3,2 per al des­ca­po­ta­ble­am­bu­na pun­ta de 331 i 329 km/h.

En els dos ca­sos in­cor­po­ra un fil­tre de par­tí­cu­les per re­duir les emis­si­ons amb més efec­ti­vi­tat, sis­te­ma de des­con­ne­xió de ci­lin­dres, in­jec­ció do­ble i mo­de de

La va­ri­ant ‘bà­si­ca’ pas­sa de 540 a 570 CV i el Per­for­man­ce (abans Plus), de 610 a 620 CV

El R8 llu­eix un ca­ràc­ter es­tè­tic més agres­siu i pun­xant amb una apa­ren­ça més afi­la­da i es­ti­lit­za­da

El nou Au­di R8 2019 equi­pa de sè­rie llan­tes de 19” o de 20” amb cinc ra­di­sen V com a op­ció Hi ha tres pa­quets ex­te­ri­ors a tri­ar, amb tocs dis­tin­tius en ne­gre bri­llan­tor, ti­ta­ni mat o car­bo­ni

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.