Ci­troën Es­paña: 100.000 ma­tri­cu­la­ci­ons el 2018

La Vanguardia (Català) - Diners - - LA GUANTERA -

Ci­troën ha su­perat les 100.000 ma­tri­cu­la­ci­ons de ve­hi­cles a Es­pa­nya el 2018. Una xi­fra que no s’as­so­lia des de l’any 2010 i que re­pre­sen­ta l’èxit del nou po­si­ci­o­na­ment de la mar­ca, ini­ci­at el 2014 amb el llan­ça­ment del C4 Cac­tus, fa­bri­cat a la plan­ta deMa­drid. La pro­xi­mi­tat a les ne­ces­si­tats dels seus cli­ents, al cos­tat d’una com­ple­ta gam­ma, mo­der­na i re­jo­ve­ni­da, i la tra­ça de la xar­xa co­mer­ci­al han estat les claus d’aquest èxit de la fir­ma fran­ce­sa al mer­cat es­pa­nyol. El cot­xe 100.000 ha estat un C4 Cac­tus des­ti­nat a la flo­ta d’una em­pre­sa. En­tre els mo­dels que­més han con­tri­bu­ït per acon­se­guir aquest re­sul­tat des­ta­quen el nou C3, el nou Ber­lin­go, el nou C4 Cac­tus i el fla­mant SUV Com­pac­te C3 Air­cross.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.