FALS PA DE PES­SIC DE PRÉS­SEC I FRUI­TA DE LA PAS­SIÓ

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

In­gre­di­ents

Pu­ré­de­prés­sec de vi­nya (230 g), pu­ré de frui­ta de la pas­sió (40 g), du­es uni­tats de ge­la­ti­na, fruits ver­mells al gust, flors co­mes­ti­bles, frui­ta de la pas­sió, fu­lles de men­ta

Ela­bo­ra­ció

1 Bar­re­ja­rem els pu­rés de frui­tes i se­pa­ra­rem una petita part que por­ta­rem al foc. Re­ti­ra­rem del foc i dis­sol­dre­mels fulls de ge­la­ti­na (prè­vi­a­ment hi­dra­tats i es­cor­re­guts). 2 Bar­re­ja­rem amb la res­ta de pu­rés i dei­xa­rem ge­li­fi­car al bol d’un ro­bot de cui­na du­rant 12 ho­res. 3 Mun­ta­rem, en el ro­bot de cui­na, amb una va­re­ta amà­xi­ma ve­lo­ci­tat fins que do­bli el vo­lum i tin­gui una tex­tu­ra mun­ta­da i ai­re­ja­da. Pas­sa­rem la bar­re­ja a una mà­ne­ga pas­tis­se­ra i om­pli­rem els mot­llos, aju­dant-nos amb una es­pà­tu­la per alli­sar la su­per­fí­cie. Con­ge­la­rem. 4 Una ve­ga­da con­ge­lat, ta­lla­rem por­ci­ons de 10 x 4 cmi ho dei­xa­rem des­con­ge­lar so­bre el plat en el qual de­sit­gem ser­vir les postres. 5 De­co­ra­rem amb fruits ver­mells, fu­lles de men­ta, lla­vors de frui­ta de la pas­sió i flors co­mes­ti­bles.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.