DRONS CONTRALA POL·LU­CIÓ

La Vanguardia (Català) - ES - - Esfutur - TEX­TO

ELI­SEN­DA BANCELLS La con­ta­mi­na­ció és un dels pro­ble­mes més greus del ge­gant asi­à­tic. És tan des­co­mu­nal que el Go­vern xi­nès va de­ci­dir pro­var un nou dis­seny de drons (ve­hi­cles ae­ris no tri­pu­lats) dis­se­nyats per la In­dús­tria Cor­po­ra­ti­va d’Avi­a­ció de la Xi­na per llui­tar con­tra la pol·lu­ció que te­nyeix el cel de les zo­nes més con­ta­mi­na­des. Els drons van ini­ci­ar les se­ves pro­ves al març al vol­tant de ports i ae­ro­ports de Pe­quín llan­çant fins a 700 qui­los de pro­duc­tes quí­mics que con­ge­len les subs­tàn­ci­es con­ta­mi­na­des de l’at­mos­fe­ra i les fan cau­re a ter­ra. Aquest no és l’únic ús que se li ha do­nat als drons a la Xi­na. S’ha ex­pe­ri­men­tat tam­bé­am­bu­nes al­tres on­ze es­truc­tu­res que po­den vo­lar més de 2.000kmen 20 ho­res per exa­mi­nar les in­dús­tri­es més con­ta­mi­nants. Aquests in­clo­uen una mi­ni­cà­me­ra am­bla fi­na­li­tat de reu­nir pro­ves fo­to­grà­fi­ques que són poste­ri­or­ment uti­lit­za­des per san­ci­o­nar els in­frac­tors. Aques­tes­me­su­res en­ca­ra no po­den con­si­de­rar-se100% efec­ti­ves ja que no s’eli­mi­na per com­plet la pol·lu­ció, però són un pri­mer pas per mi­llo­rar el ni­vell de vi­da del pa­ís i re­duir el nom­bre de per­so­nes que es ve­uen obli­ga­des a por­tar una màs­ca­ra pel car­rer o te­nir un pu­ri­fi­ca­dor d’ai­re a ca­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.