La pa­ta­ta co­ma art

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

El Fri­etMu­se­um omu­seu de la pa­ta­ta fre­gi­da de Bru­ges pre­tén do­nar la res­pos­ta de­fi­ni­ti­va a mis­te­ris de la hu­ma­ni­tat com“d’on vé­nen les pa­ta­tes?” o bé, “qui va in­ven­tar re­al­ment les pa­ta­tes fre­gi­des?”. Con­ce­but amb ànim edu­ca­tiu però tam­bé lú­dic, al fi­nal de la vi­si­ta es po­den de­gus­tar di­ver­sos ti­pus de tu­ber­cles fre­gits amb les se­ves sal­ses al so­ter­ra­ni, un es­pai d’evi­dent ori­gen me­di­e­val. Vla­mings­tra­at, 33. Bru­ges. Tel. | +32 50 340 150. La his­tò­ria ens con­tem­pla Na­mur és ca­pi­tal de la Va­lò­nia, però se la re­cor­da pels cru­ents

epi­so­dis de la II Guer­ra Mun­di­al en els quals es va veu­re em­bo­li­ca­da, en con­cret,

en la ba­ta­lla de les Ar­de­nes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.