Lle­gat gas­tro­nò­mic

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

La Pla­ce de Sain­te Cat­he­ri­ne de Brus­sel·les era an­ti­ga­ment un mer­cat de peix i en­ca­ra avui con­ser­va di­ver­sos llocs de men­jar rà­pid co­melMer

du Nord. Vai­xell o tren? L’en­ve­ja­ble po­si­ció de Na­mur a la con­flu­èn­cia dels rius Sam­bre i el Mo­sa fan acon­se­lla­ble em­bar­car-se en un cre­uer per gau­dir de les mi­llors pano­rà­mi­ques de la ciu­tat i dels pai­sat­ges de l’Alt Mo­sa. Par­tei­xen de Grognon, just on es tro­ben els dos rius i comp­ten amb naus amb ca­le­fac­ció. Si el riu és gla­çat, po­dem can­vi­ar de pla i aga­far el tren tu­rís­tic que per­fi­la amb els seus rails la Ciu­ta­de­lla. Sor­ti­da en l’Es­pla­na­de de la Ci­ta­de­lle, da­vant el res­tau­rant Le Pano­ra­ma. Ter­ra No­va. Route Mer­vei­lleu­se, 64. Na­mur. Tel. | +32 81 654 500.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.