So­mi­ar des­perts

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

Vi­at­jar a Brus­sel·les no­més per pro­var les se­ves pa­ta­tes fre­gi­des és sur­re­a­lis­ta, de ma­ne­ra que no desen­to­na­rà que apro­fi­tem l’es­ta­da per conèi­xer el mu­seu Ma­grit­te. Dins d’un edi­fi­ci ne­o­clàs­sic de la Pla­ça Re­al, tro­ba­rem l’ex­po­si­ció d’obres oní­ri­ques més gran del ge­ni­al Re­née Ma­grit­te re­par­ti­des en tres plan­tes, una per a ca­da èpo­ca. Rue de la Ré­gen­ce, 3. Bru­ges. Tel. | +32 25 083 211.

VI­SI­TES Al­quí­mia Una al­tra de les cu­ri­o­ses pro­pos­tes de Na­mur és la de conèi­xer la per­fu­me­ria de Guy Del­for­ge. La tro­ba­re­ma les ca­sa­ma­tes de la Ciu­ta­de­lla, és a dir, a les en­tra­nyes d’aques­ta for­ti­fi­ca­ció que da­ta de l’èpo­ca de Car­les I d’Es­pa­nya i V d’Ale­ma­nya. A l’ama­ga­tall, co­nei­xe­rem to­tes la fa­ses que se se­guei­xen en la cre­a­ció de les fra­gàn­ci­es, en una at­mos­fe­ra que re­cor­da l’obra El per­fum, de Pa­trick Süskind. Châ­te­au des Com­tes. Route Mer­vei­lleu­se, 60. Ciu­ta­de­lla. Na­mur. Tel. | +32 81 221 219.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.