Ci­ber­pa­ta­ta

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

TEC­NO­LO­GIA Era ine­vi­ta­ble que aca­bés suc­ceint. Al­gun dia s’ha­via d’in­ven­tar l’apli­ca­ció per a mò­bil que per­me­tés lo­ca­lit­zar les mi­llors pa­ra­des de fre­gits de Brus­sel·les, amb in­for­ma­ció in­terac­ti­va d’ho­ra­ris, va­ri­e­tats i ge­o­lo­ca­lit­za­ció. Per­què mai no se sap a qui­na ho­ra ens do­na­rà un atac des­es­pe­rat de “pa­ta­ti­tis”. In­for­ma­ció: Top49.net.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.