MAL­SON DO­MI­NI­CAL

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma Síquepots -

PREGUNTA| Ho­la Ra­mi­ro, em­dic Llu­ís, sóc director d’una em­pre­sa i he ar­ri­bat als 40am­bu­na in­sa­tis­fac­ció que ar­ros­se­go des de fa molt. Us es­cric una tar­da de diu­men­ge, que so­len fer-se’m gai­re­bé in­su­por­ta­bles, mal­grat te­nir una en­can­ta­do­ra fa­mí­lia. La ru­ti­na­em­ma­ta i la ve­ri­tat és que no sé pa­rar. Hi ha diu­men­ges que fins i to­tem­de­pri­mei­xo una mi­ca. Ai­xí que no tinc una co­sa per fer, sen­to una es­pè­cie de te­di i una mi­ca de so­li­tud. Em­pre­gun­to per què es pro­du­eix tot ai­xò. La­me­va do­na no pot com­pren­dre aquest sen­ti­ment d’in­sa­tis­fac­ció i es re­treu a si ma­tei­xa que no me’l pu­gui treu­re, però és una qües­tió pu­ra­ment­me­va. La frus­tra veu­re’m de ve­ga­des en aquest es­tat i ar­ri­ba a pen­sar que no l’es­ti­mo prou, però la ve­ri­tat és que l’es­ti­mo pro­fun­da­ment i aques­ta sen­sa­ció és a part d’ella. Com­que és una sen­sa­ció, em­cos­ta molt de tras­lla­dar-la en

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.