GAMIFICAR ELS PRO­PÒ­SITS

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Hi ha mol­tes per­so­nes que, apro­fi­tant el can­vi d’any, fan pro­pò­sits que han de com­plir al llarg dels me­sos que te­nen per da­vant. No us re­sul­ta­rà una sor­pre­sa si us dic que la ma­jo­ria d’aquests pro­pò­sits que­den en no-res i, en el mi­llor dels ca­sos, tor­nen a es­tar a la llis­ta el pro­per u de ge­ner. Per a acon­se­guir aques­tes me­tes, es­tà de mo­da uti­lit­zar la ga­mi­fi­ca­ció. Tèc­ni­ca­ment és la uti­lit­za­ció de les me­cà­ni­ques de joc per acon­se­guir la mo­ti­va­ció ne­ces­sà­ria que fa­ci mo­di­fi­car el com­por­ta­ment. No obs­tant ai­xò, al meu pa­rer, la ma­jo­ria de les ex­pe­ri­èn­ci­es que­den a mol­ta dis­tàn­cia del que re­al­ment es ne­ces­si­ta ja que, en molts ca­sos sim­ple­ment s’in­fan­ti­lit­za l’usu­a­ri do­nant-li punts o mos­trant el seu lloc en una clas­si­fi­ca­ció. Un exem­ple d’aques­ta in­fan­ti­lit­za­ció ésHa­bitRPG, una apli­ca­ció per aweb i te­lè­fon mò­bil on l’usu­a­ri pot as­sig­nar

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.