EL LLE­GAT ALS FILLS

La Vanguardia (Català) - ES - - En Família De Llibre -

Mar­taMe­jía, psi­cò­lo­ga Els pa­res de­di­quen gran part de la se­va vi­da a dei­xar a la se­güent ge­ne­ra­ció el mà­xim benes­tar eco­nò­mic. Però els fills, des de pe­tits, se’n que­den més amb els ges­tos, els exem­ples que ve­uen i les pa­rau­les que es­col­ten. L’au­tèn­tic lle­gat co­men­ça en vi­da

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.