FA­BU­LAR

La Vanguardia (Català) - ES - - En Família Crear -

Qu­an­la­me­va­a­mi­gaPe­paFernán­de­zem­va dir­que ana­va a in­clou­re enel seu­po­pu­lar pro­gra­ma­de RNEu­na­sec­ció de­di­ca­da al lla­tí, em­va sem­bla­ru­na bo­ni­ca in­sen­sa­te­sa. Pe­rò­el­temps­li­ha­do­nat la raó. Emi­lio del Río, el lla­ti­nis­ta en­car­re­gat­de­dur-lo a ter­me, ha acon­se­guit atreu­re el gran­pú­blic. Fa unes set­ma­nes us­co­men­ta­va, apro­pò­sit­del’in­do­eu­ro­peu, que­dins­de­no­sal­tres par­len veus llu­nya­nes, con­tin­gu­de­se­nel nos­treADN­cul­tu­ral. Òb­vi­a­ment, el lla­tí­for­ma­part­de­la nos­tra ge­nè­ti­ca lin­güís­ti­ca. Les eti­mo­lo­gi­es ens des­co­brei­xe­na­ques­tes pre­sèn­ci­es ocul­tes. Les col·lec­ci­o­no­comd’al­tres col·lec­ci­o­nen aques­tes­gem­mes­ques’ocul­ten a l’in­te­ri­or­de­les ro­ques. Si­no­te­mé­sa­vor­rir-vos usen­par­la­ria sen­se pa­rar. Són­la his­tò­ria obli­da­da­de­les pa­rau­les. Els grecs pen­sa­ven­que­des­co­bri­en la se­va ve­ri­tat, per­què­ai­xòés el­que­sig­ni­fi­ca ètims, el ve­ri­ta­ble. Per

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.