RECEPTES PER MEN­JAR-SE EL­MÓN

La Vanguardia (Català) - ES - - En Família Crear - TextMer­cè

Pau

Un vai­xell al seu braç: sím­bol de lli­ber­tat, però el vai­xell és dins d’una am­po­lla,

des­ti­nat a no veu­re­mai el mar. Ex­pli­ca que al pit té ta­tu­a­da una ba­lan­ça: ull per ull i dent per dent, la jus­tí­cia més pu­ra per a ell. Sen­se pen­sar que pot­ser lla­vors el­món­se­ria ple de cecs. Tam­bé al braç té una ca­la­ve­ra­am­bun ga­ni­vet (en re­a­li­tat gens tè­tric) acom­pa­nyat del le­ma Old Sc­ho­ol Cui­si­ne (cui­na de la ve­lla es­co­la). Aprop d’ell, un sa­ler ta­tu­at. Tam­bé una for­qui­lla. De­fi­ni­ti­va­ment aquest ar­ti­cle va de pro­me­ses gas­tro­nò­mi­ques.

Jor­diG­rau és un jo­ve cui­ner a qui l’afany

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.