CO­LOR

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

La ter­ras­sa de l’ho­tel Amis­ter de Bar­ce­lo­na és el seu punt de tro­ba­da ha­bi­tu­al de reu­nió quan cer­ca “un lloc cos­mo­po­li­ta, tran­quil i ele­vat,” ex­pli­ca Da­ni­el Gor­vat

El co­nei­xem pel seu pa­per de Di­mi­tri, el rus de la

te­le­sè­rie ca­ta­la­na La Riera, però el seu nom re­al ésDa­ni­el Gor­vat. Té una mi­ca de rus, sí, però ja fa molt de temps que es va ins­tal·lar a Bar­ce­lo­na per tre­ba­llar-hi com a ac­tor. Aquest noi d’uns vint anys, ros, d’ulls blaus al més pur es­til deDa­ni­el Craig, és una ca­ra més que cone­gu­da dins del món de la pu­bli­ci­tat. Carls­berg, He­ad& Shoul­ders amb el por­ter Jo­eHart i amb Li­o­nelMes­si, Volkswa­gen, Di­e­sel... són no­més al­gu­nes fir­mes que han man­lle­vat el seu as­pec­te cos­mo­po­li­ta, però la se­va in­ten­ció és am­pli­ar l’es­clet­xa al món del ci­ne­ma que va obrir amb pa­pers en di­ver­sos curt­me­trat­ges, pri­mer, i des­prés amb la se­va in­ter­pre­ta­ció con a se­cun­da­ri a Ka­mika­ze (2014) d’Álex Pi­na. Aques­ta idea, la de fer el salt de­fi­ni­tiu de la pu­bli­ci­tat al ci­ne­ma, l’ha em­pès ara fins a Los An­ge­les, la ter­ra del ci­ne­ma i de les opor­tu­ni­tats. Hi es­tà am­pli­ant la for­ma­ció, que in­clou la ti­tu­la­ció a l’es­co­la de Bar­ce­lo­naNancy Tuñón i es­tu­dis d’in­ter­pre­ta­ció i tèc­ni­ca actoral amb Ber­nard Hi­ller i Baz Luhr­man (Mou­lin Rou­ge), i PaulHag­gis, el director de Crash i guio­nis­ta deMi­lli­on do­llar baby. Du­rant aquests me­sos ha dei­xat tam­bé les se­ves in­ter­ven­ci­ons te­a­trals (l’úl­ti­ma va ser aEl ti­em­po y losConway de J. B. Pri­est­ley, en la qual in­ter­pre­ta­vaRo­bin Conway so­ta les or­dres del director Jor­di Oli­ver) i la pre­sèn­cia gai­re­bé ha­bi­tu­al en les es­tre­nes bar­ce­lo­ni­nes. “No sé si se­ran gai­res me­sos o pocs, però sen­tia que ha­via de pro­var aques­ta opor­tu­ni­tat”, ex­pli­ca­va Gor­vat fa unes set­ma­nes en un dels seus es­pais pre­fe­rits de la ciu­tat, la ter­ras­sa de l’ho­tel Amis­ter. Allà, aquest ac­tor, mig rus, mig ca­ta­là, que és capaç de par­lar qua­tre idi­o­me­samb la ma­tei­xa fa­ci­li­ta­tamb­què es plan­ta da­vant les cà­me­res, tro­ba “el punt just de co­lor que ofe­rei­xen els gra­fi­tis atre­vits de les pa­rets, el mar que es veu a la llu­nya­nia i que tant tro­bo a fal­tar quan vi­at­jo per fei­na, i la tran­quil·li­tat que ofe­rei­xen les al­tu­res”. s

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.