Mar­cant ni­vell

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

B ES26 17 DE GE­NER DEL 2015 a la vo­ra del riu, amb es­plèn­di­des vis­tes del Krem­lin, ha re­mo­de­lat amb avan­tat­ge un an­tic edi­fi­ci d’im­men­ses pro­por­ci­ons per brin­dar un alt ni­vell de con­fort. El seu brunch de diu­men­ge gau­deix d’una molt me­res­cu­da fa­ma. És el pre­fe­rit d’El­ton John quan vi­si­ta la ciu­tat. Ulit­sa Balc­hug. 1. Mos­cou. Tel. | +749 5287 2000. GAS­TRO­NO­MIA ALLOT­JA­MENT A dalt El res­tau­rant Karls­son per­tany a la no­va for­na­da d’es­ta­bli­ments de dis­seny con­tem­po­ra­ni i de car­ta ju­ga­ne­ra que van obrint-se a poc a poc aMos­cou. El xef Gi­a­co­mo Lom­bar­di fa equi­li­bris en­tre la cui­na ita­li­a­na i la borscht o rus­sa tra­di­ci­o­nal i ser­veix els seus plats so­ta un sos­tre cor­bat de vi­dre que dei­xa For­mi­da­ble veu­re el sol o les es­tre­lles. La mo­da dels ho­telsMolt cèn­tric, a més. bou­ti­que tam­bé ha ar­ri­bat Cen­tral City Tower, 20/1. a Mos­cou. Un d’ells és el Ovc­hin­nikovskaya Emb. Gol­den Ap­ple, que ocu­pa Mos­cou. un edi­fi­ci del se­gle XIX molt Tel. | +749 5280 0428. a prop de la pla­ça Ro­ja. Els seus set pi­sos es­tan de­co­rats amb els co­lors de l’arc de Di­mi­tri Gluk­hovski Sant­Mar­tí, de la ma­tei­xa

Me­tro 2033 ma­ne­ra que ho es­tan Una ter­ro­rí­fi­ca fau­la fu­tu­ris­ta les ha­bi­ta­ci­ons d’aquest en la qual, des­prés d’una es­ta­bli­ment. Tra­di­ció i

guer­ra de des­as­tro­ses mo­der­ni­tat en un ma­teix con­se­qüèn­ci­es, la ci­vi­lit­za­ció lloc. Ma­la­ia Di­mi­trovka, 11.

so­bre­viu ama­ga­da so­ta Mos­cou. ter­ra, a la­xar­xa­de­me­tro­de Tel. | +749 5980 7000.

Mos­cou.

les es­ta­ci­ons­més­lu­xo­ses del con­junt. Afi­nals­de la dè­ca­da es va pro­lon­gar la lí­nia bla­va a l’ai­re lliu­re amb­bai­xa­dors­de­for­mi­gó, re­flex­de la so­bri­e­tat­de l’èpo­caKh­rus­xov. Més re­cents són les pa­ra­des­de­la lí­nia gri­sa, que­da­ten dels no­ran­ta. S’hi­hain­ten­tat man­te­nir l’ai­re­de mag­ni­fi­cèn­cia, i per aquest­mo­tiu ex­hi­bei­xen­mo­saics d’obres­deT­xék­ho­vo­del circ, anun­ci­ant d’al­gu­na­ma­ne­ra el­que­es pot veu­reu­na ve­ga­da s’ha sor­tit a fo­ra: te­a­tres, el Circ vell… Aquest re­cor­re­gut so­ta ter­ra­per la his­tò­ria po­lí­ti­ca­deMos­co­ui­deRús­si­a­no­es­ta­ria com­plet sen­seu­na­re­fe­rèn­cia a la mis­te­ri­o­sa lí­nia se­cre­ta. Avui nin­gú­no­po­sa­en dub­te­que­e­xis­tei­xun­tra­çat per aús go­ver­na­men­tal que­re­cor­re les pro­fun­di­tats­de­la ter­ra­am­bra­pi­de­sa i a l’em­pa­ra­de les­mi­ra­des, en­la­mi­llor tra­di­ci­ó­de­les pel·lí­cu­les d’agents se­crets­de­la guer­ra fre­da. Al­guns as­se­gu­ren­que­les se­ves ca­ses tre­mo­len­pel pas dels com­bois­fan­tas­ma. s El Baltsc­hug Kem­pinski és to­ta una re­fe­rèn­cia del lu­xe a Mos­cou. Ins­tal·lat Mo­ti­va­dor El bar Strelka és la pro­lon­ga­ció de l’ins­ti­tut que duu el ma­teix nom. Va ser cre­at per ge­ne­rar can­vis po­si­tius en el pano­ra­ma cul­tu­ral i so­ci­al rus. Am­bu­na bar­re­ja d’es­tils ita­li­ans i es­can­di­naus, Strelka pre­pa­ra còc­tels en un am­bi­ent ani­mat, a més de dis­po­sar d’una car­ta con­ce­bu­da per un xef que va tre­ba­llar a Le Re­gen­ce, Pa­rís. Mú­si­ca en

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.