Dis­cre­ció

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

La ter­ce­ra via En al­gu­nes es­ta­ci­ons es pot veu­re com­de sob­te apa­rei­xen tres lí­ni­es en lloc de dos. Per exem­ple, a Is­mai­lovski Park, on es va pla­ne­jar re­a­lit­zar l’es­ta­di Sta­lin que va que­dar en pro­jec­te i on es pre­ve­ia una aflu­èn­cia de pú­blic més gran. Tam­bé hi ha tres vi­es a Po­lezháevska­ia, on hi ha­via d’ha­ver un en­cre­ua­ment de lí­ni­es mai cons­tru­ït. A l’an­da­na que no es fa ser­vir s’acos­tu­men a ro­dar anun­cis o pel·lí­cu­les. Al­gu­nes es­ta­ci­ons te­nen his­tò­ri­es ali­e­nes a la po­lí­ti­ca, com­la de Vo­ro­bi­e­vi Go­ri. Aques­ta pa­ra­da dó­na ac­cés als tu­rons on es tro­ba la Uni­ver­si­tat de Mos­cou. Des del dia de la se­va inau­gu­ra­ció els anys cin­quan­ta es va con­ver­tir en el lloc on qu­e­da­ven els en­a­mo­rats per fer un tom­ba la re­cer­ca d’in­ti­mi­tat. La van tan­car per man­te­ni­ment du­rant els vui­tan­ta i la van tor­nar a obrir el 2002, però ja no té la re­ques­ta d’al­tres temps.

Clas­se de ge­o­lo­gia L’ús de grans quan­ti­tats de mar­bres i mi­ne­rals se­mi­pre­ci­o­sos fa que les pa­rets i els ter­res del me­tro de Mos­cou es­ti­guin en­ta­pis­sats de fòs­sils que van

que­dar atra­pats a la ro­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.