Ga­nes de tre­ba­llar

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

L’es­ta­ció de Ploshc­had Re­vo­liut­sii és cone­gu­da per les 76 es­cul­tu­res de Mat­vei Ma­ni­zer. D’un sol en­càr­rec, va de­ci­dir pel seu comp­te cre­ar

una sè­rie d’es­tà­tu­es. Des­tins can­vi­ants Sta­lin es­ta­va pos­se­ït per la gran­di­lo­qüèn­cia cons­truc­to­ra. I no no­més pel que fa al trans­port subur­bà. On es tro­ba­va una ca­te­dral del se­gle XIX que com­me­mo­ra­va la vic­tò­ria so­bre Na­po­leó, va de­ci­dir cons­truir el Pa­lau dels So­vi­ets, que hau­ria de te­nir 420 me­tres d’al­tu­ra. Però va ar­ri­bar la Guer­ra Mun­di­al i les bi­gues van ser­vir per fer de­fen­ses an­ti­tanc. Des­prés, al so­lar s’hi va fer una pis­ci­na. Avui l’ocu­pa una no­va ca­te­dral del Crist Redemp­tor.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.