Un bon glop

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

MU­SEU Quan el fred s’in­ten­si­fi­ca, es pot en­trar en ca­lor pu­jant al­me­tro o a la­ma­ne­ra lo­cal: pre­nent un vodka. Per conèi­xer la se­va his­tò­ria i fa­bri­ca­ció es pot vi­si­tar el Mu­seu del vodka a prop del mer­cat am­bu­lant do­mi­ni­cal d’Iz­mai­lo­vo. No és gai­re gran però re­sul­ta sim­pà­tic i ex­pli­ca molt de la his­tò­ria rus­sa. Iz­mai­lovsko­ie shos­se, 73j. Me­tro Par­ti­zanskaya. Mos­cou. Tel. | +749 9166 5097.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.