Amics d’en Fro­do

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

La lí­nia cir­cu­lar re­pli­ca al sub­sòl l’es­que­ma de l’Anell dels bu­le­vards o dels jar­dins, un con­junt de parcs pú­blics que, com ones con­cèn­tri­ques, van anar ocu­pant l’es­pai que alli­be­ra­ven les an­ti­gues mu­ra­lles de la ciu­tat. On aca­ba el parc Gorki, en co­men­ça un al­tre ano­me­nat Neskuch­ni Sad. Du­rant molt de temps ha es­tat el lloc de tro­ba­da d’una tri­bu de se­gui­dors de la sè­rie d’El se­nyor dels anells, de J. R. R. Tolki­en.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.