Va exis­tir de ve­ri­tat

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

La his­tò­ria de que hi ha un me­tro pa­ral·lel a l’ofi­ci­al per a ús pri­vat del go­vern té la se­va ar­rel en la lí­nia Ar­batsko-Ki­evska­ia, que efec­ti­va­ment te­nia un des­do­bla­ment se­cret que ana­va di­rec­te des del Krem­lin a la dat­xa o ca­sa de camp de Sta­lin a Kúnt­se­vo. Am­bel temps es va in­cor­po­rar a la lí­nia ofi­ci­al i per ai­xò les lí­ni­es blau clar i fosc cor­ren pa­ral·le­les i amb idèn­tic re­cor­re­gut en un tram.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.