Su­pers­ti­ci­ons

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

En­tre les mol­tes es­cul­tu­res de bron­ze que hi ha a l’es­ta­ció de Plosc­had Re­vo­liut­si o Pla­ça de la Re­vo­lu­ció, des­ta­ca la cone­gu­da co­mUn

ex­plo­ra­dor amb el seu gos.

Tant la pis­to­la de l’ho­me co­mel mor­ro de l’ani­mal res­plen­dei­xen, per­què en­tre els es­tu­di­ants es diu que fre­gar-los aju­da a su­perar els exà­mens. D’al­tres cre­uen que sim­ple­ment por­ta sort o atreu als di­ners.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.