AN­TÍ­DOTS A LA JU­BI­LA­CIÓ

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

PREGUNTA| Es­ti­mat se­nyor Ca­lle, m’he ju­bi­lat re­cent­ment i es­tic deso­lat. Em­tro­bo tan aba­tut que ca­da dia s’ha con­ver­tit enun­su­pli­ci. La­ve­ri­tat és que m’han pre­ju­bi­lat i jo­no vo­lia per­què era director d’una su­cur­sal ban­cà­ria im’agra­da­va la me­va fei­na. Sóc una per­so­na molt ac­ti­va, però m’he en­sor­rat en­no­a­con­se­guir man­te­nir-me­més­temps. Em­dic Ja­vi­er i em­sen­to des­co­rat­jat, ja que la­me­va for­ma de vi­da ha can­vi­at d’un dia per l’al­tre. In­ver­tia mol­tes ho­res en el banc i ja te­nia fe­ta la­me­va ru­ti­na. D’una ban­da, em­sen­tia capa­ci­tat per con­ti­nu­ar fent la­me­va fei­na a la per­fec­ció, ino és ti­rar-me­flors ami ma­teix, i, per una al­tra, sóc fort i re­la­ti­va­ment jo­ve. Pot­ser el­meu­cas si­gui una mi­nú­cia al cos­tat dels ca­sos ve­ri­ta­ble­ment greus que hi ha, però com­que no­em­sen­to bé ius­he se­guit per al­guns dels vos­tres lli­bres de su­pera­ció per­so­nal, us es­cric en­ca­ra que

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.