La Isa­bel, la Dolors i l’Al­fre­do...

La Vanguardia (Català) - ES - - Portada -

...te­nen al­gu­na co­sa en co­mú. Per­què mai no és tard quan Déu aju­da, i sem­pre hi ha una pri­me­ra ve­ga­da. Aquest va ser el cas de Ma­rie Cu­rie i LevTols­toi. Ella va apren­dre a na­dar als 50 anys, i ell, a anar en bi­ci als 67. Isa­bel, que ara té 67 anys i va ser fun­ci­o­nà­ria de l’Agèn­cia Tri­bu­tà­ria, es va ma­tri­cu­lar su­perats els 50 anys aGe­o­gra­fia i His­tò­ria. El cuc de l’apre­nen­tat­ge se li va anar in­cre­men­tant fins al punt de for­mar part d’un grup de gen gran, tots uni­ver­si­ta­ris sè­ni­ors, que ha des­co­bert 400 fonts i sa­fa­re­jos de gran va­lor pa­tri­mo­ni­al, al­jub ro­mà in­clòs, a l’in­te­ri­or de di­ver­ses ca­ses deXà­ti­va. La tro­ba­lla for­ma part ara d’una de les as­sig­na­tu­res de la car­re­ra deGe­o­gra­fia i His­tò­ria que s’es­tu­dia en el pro­gra­ma de gent gran de laUNED. LaDo­lors i l’Al­fre­do tam­bé es­tan apre­nent... a ser avis. Ja han tin­gut als bra­ços l’Oli­via i l’Eric. I a tots dos els cau la ba­va. Tots qua­tre apren­dran co­ses per­què els na­dons tam­bé són els pri­mers néts. La his­tò­ria de la Lo­re­to for­ma part del re­por­tat­ge de por­ta­da que ha ela­bo­rat per Fe­lipVi­van­co. La his­tò­ria de la Dolors i l’Al­fre­do és una al­tra que co­men­ça a es­criu­re’s, en­ca­ra que Jo­séA. Ro­drí­guez en par­la d’al­tres de si­mi­lars en un al­tre re­por­tat­ge d’ES.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.