HIS­TÒ­RIA NO­TA­BLE

La ciu­tat de Pitts­burgh és si­nò­nim d’ar­qui­tec­tu­ra i cre­a­ti­vi­tat, de la si­de­rúr­gia de l’acer i d’AndyWar­hol, el rei de l’art pop, amb un mu­seu sen­cer per a ell so­let

La Vanguardia (Català) - ES - - Meditació i cervell -

Jo­sep M. Pa­lau Ri­be­ray­gua Ca­da ve­ga­da són més les veus que s’al­cen per re­cla­mar l’aten­ció so­bre les bon­dats de la me­di­ta­ció, en par­ti­cu­lar de la cone­gu­da­co­ma cons­ci­èn­cia ple­na o mind­ful­ness. La pràc­ti­ca as­sí­dua d’aques­ta tèc­ni­ca fa que s’in­cre­men­ti la capa­ci­tat de l’es­cor­ça pre­fron­tal i es re­du­ei­xi l’ac­ti­vi­tat a l’amíg­da­la, és a dir, la part del cer­vell que re­ac­ci­o­na de for­ma in­cons­ci­ent da­vant si­tu­a­ci­ons d’estrès o de do­lor, ce­dint pas a les res­pos­tes re­fle­xi­ves. Al­menys és el que in­di­quen les res­so­nàn­ci­es mag­nè­ti­ques re­a­lit­za­des a laU­ni­ver­si­tat de Pitts­burgh, on s’es­tu­dia el fe­no­men. Però mal­grat la po­tèn­cia in­tel·lec­tu­al i d’es­tu­di que con­cen­tra l’es­men­ta­da ins­ti­tu­ció, el per­so­nat­ge més po­pu­lar d’aques­ta ciu­tat de Pen-

1

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.