Qües­tió d’ac­cent

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

El di­a­lec­te de Pitts­burgh es re­co­neix fà­cil­ment per una ca­dèn­cia sem­blant a la de l’stac­ca­to. Tam­bé per unes pe­cu­li­ars con­trac­ci­ons de pa­rau­les que de ve­ga­des di­fi­cul­ten el mu­tu en­te­ni­ment. Per exem­ple, als pitts­bur­gue­sos els di­uen yin­gers, per la se­va ma­ne­ra d’amun­te­gar lle­tres en fra­ses com­les que co­men­cen per “vos­al­tres”, you guys en an­glès co­llo­quial. Ells pro­nun­ci­en yinz o yunz.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.