BONS HÀBITS

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

>Se­guir una di­e­ta ri­ca en

cal­ci (for­mat­ges i lac­tis) >Pren­dre el sol 10 mi­nuts

al dia >Fer exer­ci­ci amb re­gu­la­ri­tat >No fu­mar >Beu­re amb mo­de­ra­ció >Mou­re’s en un en­torn ar­qui­tec­tò­nic que mi­ni­mit­zi el risc de cai­gu­des (vi­gi­lar les es­ca­les, et­cè­te­ra) >Man­te­nir-se en el pes ido­ni

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.