ONES POT VEN­DRE I COM­PRAR

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Se­lec­ció dewebs on els pro­ta­go­nis­tes són els ar­ti­cles de se­go­na­mà

eBay.es

Ve­te­ra­na i lí­der mun­di­al. Hi po­deu tro­bar des de mo­tos fins a tec­no­lo­gia de tot ti­pus pas­sant per ob­jec­tes de de­co­ra­ció. Si ne­ces­si­teu com­prar o ven­dre el que si­gui es trac­ta d’un bon web.

Ama­zon.es

Una al­tra ve­te­ra­na. Aquí per ven­dre el vos­tre pro­duc­te no­més us hi heu de re­gis­trar, pu­jar el vos­tre in­ven­ta­ri i pu­bli­car-ho. El web és pre­sent a di­ver­sos pa­ï­sos a tra­vés de cinc pla­ta­for­mes eu­ro­pe­es. Ai­xò tam­bé be­ne­fi­cia el com­pra­dor, ja que po­deu ad­qui­rir pro­duc­tes de Fran­ça o el Reg­ne Unit, en­tre d’al­tres, sen­se mou­reu-us de ca­sa.

Se­gun­da­ma­no.es

Pot­ser la més im­por­tant a Es­pa­nya. En aquestweb es pot po­sar un anun­ci de franc del que es vol ven­dre. Hi ha anun­cis clas­si­fi­cats però no és una bo­ti­ga vir­tu­al. El ven­tall de pro­duc­tes és am­pli. És un web­molt fà­cil i in­tu­ï­tiu tant per a ve­ne­dors com­per a com­pra­dors.

Ta­blon­de­a­nun­ci­os.com

Té una àrea de se­go­na mà­molt in­teres­sant. Es­co­lliu la vos­tre ciu­tat i hi po­dreu veu­re tot allò que us ofe­rei­xen: lleu­re, de­co­ra­ció, tec­no­lo­gia... i si vo­leu ven­dre al­gu­na co­sa, en­da­vant.

Lo­quo.com

D’àm­bit es­ta­tal té una part de­di­ca­da a com­pra­ven­da de pro­duc­tes de se­go­na mà­que su­pera les 70.000 ofer­tes.

Ticket­bis.com

Per a fans de con­certs, fes­ti­vals i es­de­ve­ni­ments es­por­tius que vul­guin com­prar o ven­dre en­tra­des. Si us sor­geix un pro­ble­ma i no po­deu anar al vos­tre con­cert fa­vo­rit... ve­neu la vos­tre en­tra­da. No per­deu res amb in­ten­tar-ho.

To­do­co­lec­ci­on.net

És el lloc ide­al per a col·lec­ci­o­nis­tes. Aquí po­dreu tro­bar an­ti­gui­tats i pe­ces úni­ques. Nu­mis­mà­ti­ca, mo­de­lis­me, re­llot­ges, es­ti­lo­grà­fi­ques, jo­gui­nes i col·lec­ci­o­nis­me en ge­ne­ral. Qual­se­vol co­sa que tin­gueu al cap gai­re­bé se­gur que hi hau­rà al­gú que l’es­tà ve­nent. De la ma­tei­xa for­ma, se­gur que a ca­sa te­niu al­gun pe­tit tre­sor que vul­gueu ven­dre. Aquí te­niu un lloc ide­al per fer-ho.

Cash-con­ver­ters.es

La mí­ti­ca bo­ti­ga de com­pra­ven­da amb cinc-cents es­ta­bli­ments dis­se­mi­nats per mig món, tam­bé és pre­sent a in­ter­net. Aques­ta pla­ta­for­ma com­pra els ob­jec­tes que ja no uti­lit­zeu i des­prés ells els ve­nen. Amés, hi ha l’op­ció de ven­da re­cu­pe­ra­ble per als pos­si­bles pe­ne­di­ments d’úl­ti­ma ho­ra.

Re­li­brea.com

Una de leswebs de lli­bres més pràc­ti­ques. Una de les se­ves es­pe­ci­a­li­tats són els lli­bres de text de se­go­na mà. In­teres­sant so­bre­tot quan s’acos­ta els ini­cis del curs es­co­lar.

Se­gun­da­lia.com

Ide­al per ven­dre i com­prar ro­ba de se­go­na mà. Es po­den tro­bar tant pe­ces d’ho­me com­de do­na i de nens. No­més ac­cep­ta ro­ba que es­ti­gui en bon es­tat, ai­xí que si vo­leu re­no­var l’ar­ma­ri per pocs di­ners... és una bo­na op­ció.

Ca­si­nu­e­vo.net

Tro­ba­reu gai­re­bé l’im­pen­sa­ble. Des del més sen­zill co­mun llum o una Wii amb jocs i co­man­da­ment, fins a una mà­qui­na de fer ke­babs. A més de com­prar po­deu ven­dre.

Ha­bi­ta­mos.com

Té la ma­tei­xa di­nà­mi­ca que Ca­si Nu­e­vo. Po­deu po­sar l’anun­ci de franc del que vo­leu ven­dre i es­pe­rar que con­tac­tin, o si el que desit­geu és ad­qui­rir un pro­duc­te, ales­ho­res heu de po­sar-vos en con­tac­te amb la per­so­na que el ven. Es­tà molt ben es­truc­tu­rat.

Tras­ti­llo.es

Es trac­ta d’una xar­xa so­ci­al per a in­ter­can­vi d’ob­jec­tes. Po­deu com­prar o can­vi­ar pro­duc­tes de se­go­na mà­en un cer­cle pri­vat de con­tac­tes, amb els

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.