APOSTA PER LA SE­GU­RE­TAT

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Sens dub­te és es­sen­ci­al sa­ber tri­ar la pla­ta­for­ma ade­qua­da que con­tem­pli els con­trols ne­ces­sa­ris que as­se­gu­rin anun­cis re­als i se­gurs so­bre la com­pra­ven­da d’ob­jec­tes de se­go­na­mà­per in­ter­net. De to­tes ma­ne­res, Beatriz To­ri­bio fa les següents re­co­ma­na­ci­ons per te­nir les­mà­xi­mes ga­ran­ti­es d’una transac­ció sa­tis­fac­tò­ria tant per al com­pra­dor com­per al ve­ne­dor.

Veu­re l’es­tat de l’ob­jec­te

Sem­pre és mi­llor fer les transac­ci­ons en per­so­na. És acon­se­lla­ble re­a­lit­zar el pa­ga­ment o el co­bra­ment per­so­nal­ment i te­nir l’opor­tu­ni­tat de veu­re el pro­duc­te abans d’ad­qui­rir­lo. D’aques­ta ma­ne­ra evi­ta­rem ha­ver de do­nar les nos­tres da­des ban­cà­ri­es per­què ens re­a­lit­zin un in­grés o pa­gar per una co­sa que ni tan sols no hem vist. No es­tà de més que en l’in­ter­can­vi ens as­se­gu­rem de l’es­tat en el qual es tro­ba l’ob­jec­te ai­xí com­que com­pro­vem si fun­ci­o­na cor­rec­ta­ment.

No ho feu sen­se par­lar per te­lè­fon

Abans de re­a­lit­zar qual­se­vol com­pra, com­pro­veu que les da­des de l’anun­ci­ant si­guin ve­rí­di­ques. És re­co­ma­na­ble ve­ri­fi­car que el te­lè­fon si­gui cor­rec­te i que les pro­vín­ci­es i po­bla­ci­ons con­cor­din. Una bo­na pràc­ti­ca és te­nir el­mà­xim de da­des pos­si­bles del ve­ne­dor i en aquest sen­tit és re­co­ma­na­ble co­mu­ni­car-se amb el po­ten­ci­al ve­ne­dor i que ex­pli­qui de vi­va veu i abans de re­a­lit­zar la transac­ció els de­talls del pro­duc­te, en quin es­tat es tro­ba i fins i tot els mo­tius pels quals el vol ven­dre. És re­co­ma­na­ble des­con­fi­ar d’aquells que, per qual­se­vol ex­cu­sa, es ne­guen a par­lar per te­lè­fon o di­guin que sen­zi­lla­ment no en te­nen, ai­xí com dels nú­me­ros o adre­ces elec­trò­ni­ques pro­ce­dents de l’es­tran­ger.

Comp­te amb les gan­gues

Els anun­cis amb preus ex­tra­or­di­nà­ri­a­ment bai­xos

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.