Mai no és tard

La Vanguardia (Català) - ES - - Portada -

6

Al­guns dels grans ge­nis de la pin­tu­ra, l’es­crip­tu­ra i l’es­port van co­men­çar les se­ves car­re­res molt tard. I vos­al­tres per què no?

Fe­lipVi­van­co Mai no és tard per apren­dre o im­pul­sar aque­lla idea que en­ca­ra es­pe­ra al ca­laix. La jo­ven­tut no sem­pre és di­vi­na, la lli­ber­tat i l’ex­pe­ri­èn­cia sí. Ho con­fir­men grans ar­tis­tes tar­dans, des d’Ang Lee a Jo­sé Sa­ra­ma­go

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.