En joc

La Vanguardia (Català) - ES - - Portada - El seu pro­jec­te se­guint el le­an can­vas d’AshMaurya (Run­nin­gle­an.co) per cre­a­ru­na pro­pos­ta de­ne­go­ci em­pre­ne­do­ra, en­tre­vis­tan­tu­na cin­quan te­na­de per­so­nes que­te­ni­en pa­re­lla i ana­lit­zant les prin­ci­pals di­fi­cul­tats i ne­ces­si­tat­samb­què­es tro­ba­ven. El re­sul­tat é

HappyWe­ek és un joc en què les ru­ti­nes de pa­re­lla es con­ver­tei­xen en aven­tu­res. Ori­ol Ri­poll ex­pli­ca com

Fa unes set­ma­nes us par­la­va­de­la ga­mi­fi­ca­ció i del pe­rill­que­e­xis­tei­xen­creu­re­que­no­més­po­san­tuns ele­ments que re­cor­din un­joc (pun­tu­a­ció, ràn­quings, ava­tars, etc.) aug­men­ta­la mo­ti­va­ció dels usu­a­ris sen­se to­car re­al­ment l’es­sèn­ci­a­de­les ac­ti­vi­tats­que es pro­po­sen. LaPi­lar i enTi­to són du­es­de­le­sà­ni­mes de Happy We­ek (Happywe­ek.us), un­pro­duc­te­que trans­for­ma­en­joc la vi­da­de­pa­re­lla. Tot va­co­men­çar com­par­tin­tun ca­len­da­ri­amb ac­ti­vi­tats sor­pre­sa­que un­mem­bre­de la pa­re­lla­ha­via pen­sat per a l’al­tre­per tal d’evi­tar la ru­ti­na. D’aques­ta­ma­ne­ra, no­no­més fe­ien co­ses junts, si­nó­que­tam­bé­els obli­ga­va a bus­car­ma­ne­res ori­gi­nals desor­pren­dre l’al­tre sen­se la ne­ces­si­tat­de­fer grans des­pe­ses eco­nò­mi­ques. Des­prés­de­co­men­tar-ho­am­bu­napsi­cò­lo­ga­de­pa­re­lles van­veu­re que aquest­mè­to­de po­dria ser d’aju­da per ad’al­tres per­so­nes. Van­co­men­ça­ra desen­vo­lu­par el seu pro­jec­te se­guint el le­an can­vas d’AshMaurya (Run­nin­gle­an.co) per cre­a­ru­na pro­pos­ta de­ne­go­ci em­pre­ne­do­ra, en­tre­vis­tan­tu­na cin­quan te­na­de per­so­nes que­te­ni­en pa­re­lla i ana­lit­zant les prin­ci­pals di­fi­cul­tats i ne­ces­si­tat­samb­què­es tro­ba­ven. El re­sul­tat ésun­tau­ler­que­es pot pen­jar a qual­se­vol lloc vi­si­ble­de­la ca­sa, 40ac­ti­vi­tats, un­joc de­tar­ge tes­que ex­pli­que nam­bu­na­pis­ta­de­qui­na ac­ti­vi­tat es trac­ta, du­es pin­ce­samb pis­sar­ra per es­criu­re-hi iu­nes tar­ge­tes d’ob­jec­tius. Les ac­ti­vi­tats es­tan des­cri­tes a tra­vés d’una pla­na web: n’hiha 20 pen­sa­des per­què­ell li fa­ci a ella i20 per a la si­tu­a­ció in­ver­sa. Per tal­que­si­guin sor­pre­nents cal man­te­nir-le­sen­se­cret i, per ai­xò, ca­da mem­bre­de la pa­re­lla no­més­po­drà ac­ce­dir a les se­ves­pro­pos­tes. Ca­da­ac­ti­vi­tat es pre­sen­ta­amb­dos ni­vells­de di­fi­cul­ta­to com­pro­mís: el pri­mer, sim­ple i a l’abast de­tot­ho­mi el se­gon, amb­més­ni­vell­de­risc. Amés, tam­bé­téu na­a­pli­ca­ció per a te­lè­fon mò­bil quec om­ple­men­tal’ ex­pe­ri­èn­cia. La­me­cà­ni­ca és molt sim­ple: un­mem­bre­de la­pa­re­lla po­sa al tau­ler una­tar­ge­ta am­bu­na­pis­ta, l’aga fa­am­bu­na­pin­ça ihi es­criu la da­ta en­què fa­ra­na­que­lla ac­ti­vi­tat. Un­cop l’han por­ta­da ater­me, se­rà el torn­del’al­tre­mem­bre dela pa­re­lla. Les ac­ti­vi­tats te­ne­nu­na­for­ma­molt lú­di­ca i, per tant, es­mo­di­fi­quen­les ac­ci­ons­que­es fan quo­ti­di­a­na­ment. Per aquest­mo­tiu­to­tes les me­cà­ni­ques­de­joc, en­a­quest cas les pun­tu­a­ci­ons, te­ne­nun sen­tit. Ca­da­ac­ti­vi­tat téu­na­pun­tu­a­ció de­ter­mi­na­da: si es vol fer la ver­sió con­ser­va­do­ra, s’acon­se­guei­xen uns­punts i si es vo­len fer les­mé­sa­go­sa­ra­des, se’n su­men­més. Iper aquè­ser­vei­xe­nels punts? Ala part in­fe­ri­or del tau­ler hi­hau­nes­pai per po­sar-se­pre­mis que­es­po­den­fer ple­gats (po­den­te­ni­run­va­lor eco­nò­mic­com­per exem­ple, anar junts a so­par a un lloc­que­a­gra­da a tots dos­mem­bres) ique­no­mé­ses po­dran­fer­qua­nen­tre tots dos s’ha­gin acon­se­guit els punts pro­po­sats. Una ac­ti­vi­tat tan quo­ti­di­a­na­com­viu­re en­pa­re­lla es pot trans­for­ma­re­nun­joc. Aques­ta és l’es­sèn­ci­a­de­la ga­mi­fi­ca­ció. HappyWe­ek re­al­ment pot trans­for­mar la­for­ma­de­viu­re­de les re­la­ci­ons, si es vol, es­clar. I tot am­bu­na­de­les mi­llors­ma­ne­res pos­si­bles: ju­gant. Si us in­teres­sa, es­ta­nen cam­pa­nya de­mi­cro­me­ce­nat­ge aVerka­mi­fins­la pro­pe­ra set­ma­na. s

HAPPY WE­EK TREN­CA AM­BLA MONOTONIA DE PA­RE­LLA CON­VER­TINT RU­TI­NES EN AC­TI­VI­TATS PER JU­GAR

Lui­sa Ve­ra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.