Se­go­na­mài in­ter­net

La Vanguardia (Català) - ES - - Portada -

Aug­men­ta el nom­bre de per­so­nes que acu­dei­xen di­rec­ta­ment a la xar­xa per can­vi­ar, ven­dre...

Jor­di Jar­que

La mei­tat de la po­bla­ció uti­lit­za in­ter­net per tro­bar gan­gues o des­fer-se d’ob­jec­tes que ja no es fan ser­vir. Webs i con­sells que cal te­nir pre­sents

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.