Abri­gats

La Vanguardia (Català) - ES - - Portada - TextMar­ga­ri­ta

Un apa­ra­dor ple de plo­mes de gai­re­bé tots els co­lors pos­si­bles... que en­ca­ra fa molt fred

Puig Ca­da ve­ga­da més lleu­gers, els abrics de plo­ma con­ti­nu­en sent la mi­llor ma­ne­ra de plan­tar ca­ra al fred

però ara són a més una pe­ça im­pres­cin­di­ble per mar­car ten­dèn­cia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.