Pre­mis

La Vanguardia (Català) - ES - - Esfutur -

El pro­jec­te ha es­tat gua­nya­dor de l’Eco­em­pre­ne­dor XX de Bar­ce­lo­na Ac­ti­va; de la 2a con­vo­ca­tò­ria del fons d’em­pre­ne­dors de la Fun­da­ció Rep­sol i fi­na­lis­ta en els EIT Awards del 2003

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.