Amb rems

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

Una de la ma­ne­res més atra­ients de gau­dir de l’en­torn na­tu­ral de la ciu­tat és Kayak Pitts­burgh. Llo­ga em­bar­ca­ci­ons i guies per pas­se­jar pel riu a prop de la ciu­tat (Kayak­pitts­burgh.com). Si vo­lem més emo­ci­ons, Ohi­opy­le Tra­ding Post or­ga­nit­za ex­cur­si­ons de mig dia de ràf­ting pels rius Ohi­opy­le i Up­per Yough Ri­vers (Ohi­opy­le­tra­ding­post.com).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.