Ar­tis­ta re­co­ne­gut

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

D’im­por­tàn­cia ca­pi­tal en el nai­xe­ment del­mo­vi­ment ar­tís­tic cone­gut co­ma pop art, AndyWar­hol, va néi­xer a Pitts­burgh. Aques­ta cir­cums­tàn­cia, uni­da a la ubí­qua pre­sèn­cia de Car­ne­gie a la ciu­tat, han por­tat a la cre­a­ció d’un mu­seu en el qual es re­cu­llen 4.000 de les se­ves obres. És el­més gran del món de­di­cat a un únic ar­tis­ta. San­dusky Stre­et, 117. Pitts­burgh. Tel. | +1 412 237 8300

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.