Gau­dir com­nens

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

I ja que par­lem de mu­seus, un que pot re­sul­tar molt con­ve­ni­ent en el cas d’una vi­si­ta amb nens o grans d’es­pe­rit jo­ve és el To­on­se­um, és a dir, el de­di­cat als di­bui­xos ani­mats o car­to­ons. És pe­tit, però sim­pà­tic. Li­berty Ave­nue, 945. Pitts­burgh. Tel. | +1 412 232 0199

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.