Am­be­ner­gia so­lar oamb­pe­dals. Són les

TRANS­PORT AE­RI

La Vanguardia (Català) - ES - - Esfutur -

ELI­SEN­DA BAN­CELLS du­es op­ci­ons de fun­ci­o­na­ment del mo­del SkyS­mart, una al­ter­na­ti­va de trans­port pú­blic sos­te­ni­ble. L’em­pre­sa ca­na­den­ca Shwe­eb és qui es­tà in­ten­tant desen­vo­lu­par aquest pro­jec­te for­mat per un con­junt de ca­bi­nes pen­ja­des a 25me­tres, com mo­no­rails, am­bla fi­na­li­tat de ne­te­jar els car­rers d’au­to­mò­bils, ofe­rint una cir­cu­la­ció menys tran­si­ta­da, menys con­ta­mi­nant i amb­més es­pai per als vi­a­nants. Els mò­duls que pro­po­sen són de di­fe­rents mi­des, do­nant ca­bu­da a du­es, cinc i fins a dot­ze per­so­nes. Les ca­bi­nes s’ac­ti­ven d’una ban­da, mit­jan­çant l’ener­gia so­lar que ésem­ma­gat­ze­ma­da a les di­ver­ses es­ta­ci­ons de la xar­xa de trans­port i d’una al­tra, amb­pe­dals ac­ci­o­nats pels ma­tei­xos pas­sat­gers per ad­qui­rir més ve­lo­ci­tat. SkyS­mart es­tà plan­te­jat per anar a una ve­lo­ci­tat de 50 km/h, apro­xi­ma­da­ment. De mo­ment tan sols hi ha un mo­del ins­tal·lat al parc d’atrac­ci­ons Agro­ven­tu­res de No­va Ze­lan­da­am­bun re­cor­re­gut de 200 me­tres, en­ca­ra que es­tà més pen­sat co­ma en­tre­te­ni­ment per al pú­blic que no pas co­ma trans­port. Els plans de l’em­pre­sa Schwe­eb pas­sen per cons­truir du­rant aquest any un pri­mer pro­to­tip a les cas­ca­des del Ni­à­ga­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.