PROFESSIONALSQUE ESDECLARENMÉSFELIÇOS

La Vanguardia (Català) - ES - - Esfutur -

Pi­er­gi­or­gi­oM. Sandri Cristina Rec­he. Georgina Mi­ret i Ro­saMun­det (Idea i con­cep­te) El dub­te ham­le­tià tor­na de for­ma pe­ri­ò­di­ca

ca­da ve­ga­da que co­men­ça l’any: “I si m’ha­gués equi­vo­cat de car­re­ra pro­fes­si­o­nal?;

i si ai­xò no és el meu fort?; no m’hau­ria d’ha­ver de­di­cat a cap al­tra co­sa?” Mai no és

mas­sa tard per can­vi­ar. Sem­pre que... Se­gons Ro­bins Sharma, ex­pert en li­de­rat­ge per­so­nal, “exer­cir la car­re­ra pro­fes­si­o­nal cor­rec­ta és una de les mi­llors bene­dic­ci­ons per a la te­va vi­da; l’equi­vo­ca­da, una de les pit­jors male­dic­ci­ons. Tot i ai­xò, hi ha els que s’ado­nen que no els agra­da la fei­na, ni els des­per­ta la pas­sió, ni els dó­na sa­tis­fac­ció, si­nó que re­pre­sen­ta una càr­re­ga i, mal­grat ai­xò, es re­sig­nen i l’exer­cei­xen; to­tal és el que te­nen. Pen­sen: què di­ran els amics i els fa­mi­li­ars? I no aban­do­nen el seu lloc”. S’atri­bu­eix a Con­fu­ci la se­güent fra­se: “Es­cull una fei­na que t’agra­di i no tre­ba­lla­ràs ni un sol dia de la vi­da”. Però no tots l’en­cer­ten. I van ti­rant, qu­an, com sos­té Sharma, els que mi­llor so­bre­vi­uen són aquells que pen­sen més en el que gua­nya­ran pel can­vi en lloc que els que es fi­xen en allò que per­dran.”. I a Es­pa­nya? En con­tra de la ten­dèn­cia do­mi­nant, els tre­ba­lla­dors sem­blen con­tents. L’es­tu­di més re­cent és el dut a ter­me per la con­sul­to­ra Adec­co, D’al­tra ban­da, l’in­for­me d’Adec­co apun­ta da­des re­ve­la­do­res. Una és que el nom­bre­més alt de tre­ba­lla­dors fe­li­ços es tro­ba en aque­lles pro­fes­si­ons con­si­de­ra­des com a vo­ca­ci­o­nals: mes­tres, pe­ri­o­dis­tes, met­ges. Fins aquí, com­pren­si­ble. Se su­po­sa que aquest col·lec­tiu fa el que li agra­da. Però, al­ho­ra, els es­pa­nyols cu­ri­o­sa­ment mi­ti­fi­quen al­guns ofi­cis. A la pre­gun­ta de qui cre­uen que són els pro­fes­si­o­nals fe­li­ços, res­po­nen “ar­tis­tes, es­por­tis­tes, ar­que­ò­legs, fo­tò­grafs”. Llàs­ti­ma que els di­rec­tes in­teres­sats no si­guin de la ma­tei­xa opinió. Aques­ta dis­so­nàn­cia re­flec­teix al­guns tò­pics o ide­es il·lu­sò­ri­es so­bre les car­re­res pro­fes­si­o­nals, que no sem­pre cor­res­po­nen a la re­a­li­tat. “Mag­ni­fi­quem el de fo­ra i menys­pre­em el que te­nim”, diu Ál­va­rez. Doncs bé, a par­tir de qu­an el sim­ple males­tar en la fei­na es con­ver­teix en un se­nyal d’alar­ma que pot­ser cal can­vi­ar de rumb? És molt sub­jec­tiu i di­fí­cil d’es­ta­blir. No obs­tant ai­xò el pro­fes­sor a Iese Mi­guel Án­gel Ariño con­vi­da a no con­fon­dre’s.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.