Per què no can­vi­ar de fei­na?

La Vanguardia (Català) - ES - - Esfutur - Text

Atu­reu-vos un se­gon i feu-vos la pre­gun­ta: us

agra­da la fei­na que feu? Al­gu­na ve­ga­da us heu plan­te­jat can­vi­ar? El dub­te con­ti­nua ron­dant pel cap de més d’un. Una en­ques­ta de Gallup pu­bli­ca­da a TheWas­hing­ton Post (2003) re­ve­la­va que al 87% dels em­ple­ats de tot el món no li agra­da­va anar a tre­ba­llar ni se sen­tia com­pro­mès amb el seu lloc de tre­ball. “Des­gra­ci­a­da­ment, qu­an par­lem de la pro­fes­sió, la gent no fa el que vol, en lí­ni­es molt ge­ne­rals. Tu tri­es un cert ca­mí, però les cir­cums­tàn­ci­es al fi­nal et por­ten a una al­tra part. I la vi­da la­bo­ral no et pro­por­ci­o­na opor­tu­ni­tats per fer aques­tes re­fle­xi­ons”, subrat­lla Ri­card Al­fa­ro, president d’Ae­di­pe (As­so­ci­a­ció Es­pa­nyo­la de Di­rec­ció i De­sen­vo­lu­pa­ment de Per­so­nes) Ca­ta­lu­nya. se­gons el qual gai­re­bé vuit de ca­da deu es­pa­nyols se sen­ten fe­li­ços en la pro­fes­sió. No obs­tant ai­xò, les da­des po­den en­ga­nyar una mi­ca. La fe­li­ci­tat en el lloc de tre­ball, al nos­tre pa­ís, se­ria molt de fa­ça­na. “Hi ha una cer­ta dis­tor­sió. Amb la cri­si, molts pen­sen que no­més amb te­nir fei­na se sen­ten fe­li­ços”, pun­tu­a­lit­zaMar­ga­ri­ta Ál­va­rez, di­rec­to­ra de màr­que­ting i co­mu­ni­ca­ció d’Adec­co. “Jo crec que en ge­ne­ral la gent sim­ple­ment es con­for­ma amb el que té. De fet hi ha una da­da in­di­ca­ti­va: amb la cri­si ha bai­xat l’ab­sen­tis­me, per por de per­dre la fei­na”, afe­geix Consuelo Cas­ti­lla, pre­si­den­ta deMCA­so­ci­a­dos, con­sul­to­ra de re­cer­ca de di­rec­tius i ori­en­ta­ció de car­re­res.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.