LAINTUICIÓ

La Vanguardia (Català) - ES - - En Família / Crear -

Du­rant se­gles s’ha par­lat de la in­tu­ï­ció com si fos una co­sa mis­te­ri­o­sa omà­gi­ca, però no­més ara co­men­cem a sa­ber de què es trac­ta en re­a­li­tat. La pa­rau­la pro­ce­deix del lla­tí in­tu­e­ri. Tu­e­ri sig­ni­fi­ca­va mi­rar, i in, dins. Era, doncs, mi­rar a l’in­te­ri­or de les co­ses o de les per­so­nes. Tra­di­ci­o­nal­ment, desig­na­va una ma­ne­ra de conèi­xer opo­sat al ra­o­na­ment. Aquest és un pro­cés que ne­ces­si­ta temps, men­tre que la in­tu­ï­ció és im­me­di­a­ta. El ra­o­na­ment ana­lit­za, la in­tu­ï­ció sin­te­tit­za. Ja he es­crit en aques­ta sec­ció so­bre el te­ma i si ho tor­no a fer és per­què l’as­sump­te s’ha po­sat de mo­da. Neu­rò­legs i psi­cò­legs –comAp Dijks­ter­huis, de laU­ni­ver­si­tat d’Ams­ter­dam– ho han es­tu­di­at amb ri­gor, i al­guns au­tors ho han di­fós amb èxit. Ci­ta­ré co­ma exem­ple el lli­bre deMal­colm Gladwell, La in­te­lli­gèn­cia in­tu­ï­ti­va: com de­ci­dir d’un cop d’ull, oel de

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.