PA­RETS QUE PAR­LEN

Els murs deRo­ma es­tan car­re­gats d’his­tò­ria, i els que no, es ves­tei­xen de co­lors grà­ci­es amo­vi­ments cre­a­tius que flo­rei­xen a dis­tàn­cia del cen­tre his­tò­ric

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa - Text

Jo­sep M. Pa­lau Ri­be­ray­gua

El gra­na­van­tat­ge­que­el trans­port pú­blic ro­mà­si­gui

es­càs ide fun­ci­o­na­ment er­rà­tic és­ques’aca­ba per re­cór­rer la ca­pi­tal ita­li­a­na a peu, el mi­llor­mè­to­de que­e­xis­teix per des­co­brir tots els ra­cons obli­dat­so els de­talls de­co­ra­tius­que­se­gu­ra­ment­no­veu­rí­em des­pla­çant-nos d’una al­tra­ma­ne­ra. El­me­tro­sem­bla una­al­ter­na­ti­va rà­pi­da i efi­ci­ent, però­amb­no­més du­es lí­ni­es­que­e­vi­ten pas­sar per­mo­nu­ment­si­pla­ces des­ta­ca­des­com­laFon­ta­na­deT­re­vi­o­laPi­az­zaNa­vo­na, aca­ba per re­en­vi­ar-nos a la ca­se­lla­de­sor­ti­da: la obli­ga­ci­ó­de­gas­tar so­la­de­sa­ba­ta. Si mal­grat tot l’aca­be­ma­ga­fant, des­co­bri­rem­pos­si­ble­men­tamb sor­pre­sa­que­molts va­gons es­tan co­berts­de­gra­fi­tis. És ales­ho­res­qua­nu­nes­fi­xa en­què­el cen­tre, o més­ben­dit, la part per la qual es des­pla­cen tots els tu­ris­tes, es­pre­sen­ta lliu­re­de­de­mos­tra­ci­ons­des­tre­et art. Tot i ai­xò, Ro­ma­és con­si­de­ra­da­co­mu­na­de­les me­que­seu­ro­pe­es d’aques­ta ma­ni­fes­ta­ció ar­tís­ti­ca. Per tro­bar-se am­bles pin­tu­res­mu­rals –al­gu­nes d’im­pe­ca­ble fac­tu­ra iqua­li­tat–, cal des­cen­dir a les pro­fun­di­tats del subur­bà­o­ex­plo­rar bar­ris­menys cone­guts, co­mel d’Os­ti­en­se. Allà éson­va ar­re­lar du­rant el­sanys no­ran­ta el cor­rent­que­de­s­a­fi­a­va l’au­to­ri­tat acopd’es­prai. Al llarg dels úl­tim­sanys, al ma­teix bar­ri s’ha or­ga­nit­zat l’Out­do­orFes­ti­val i al­tres ini­ci­a­ti­ves del grup999Con­tem­po­rary per­con­vi­dar ar­tis­tes a re­a­lit­zar­mu­rals i rei­vin­di­car la le­ga­li­tat d’aques­ta pràc­ti­ca. Grà­ci­es a les se­ves ini­ci­a­ti­ves ara es co­nei­xe­nau­tors lo­cals­comB­lu, Ali­cePas­qui­nio Agos­ti­no Ia­cur­ci. Unal­tre bar­ri sen­si­ble als cor­rents­del’stre­et art ro­màés el­deSanLo­ren­zo, molt lò­gic per­quèés tran­si­tat per jo­ves i és aprop­de la uni­ver­si­tat. Molts es­tu­di­ants­deBe­lles Arts­han­vet­lla­tar­me­sa les pa­rets­de­la zo­na, pro­vant el­que­a­pre­ni­e­nen­llocs­com laVia de­gliAu­so­ni, on­hi­haun­gran­fresc col·lec­tiu. L’úl­ti­me­na­pun­tar-se a la­mo­da­ha­es­tat Pig­ne­to, abans con­si­de­ra­tun­bar­ri­po­ca­tra­ient i ara re­vi­ta­lit­za­tam­bai­res­bo­he­mi­si és con­si­de­ra­da la­zo­na­més vi­va­de la ca­pi­tal. La­fa­ça­na del barRo­si, un­clàs­sic­de la zo­na, és­co­mu­na­te­la­que­can­via ca­da cert­temps. Pe­rò­per­ben­re­a­lit­zats­que­es­ti­guin, els gra­fi­tis sem­pre des­per­ten de­bat en­tre qui els con­si­de­re­nu­na fal­ta­de­res­pec­te als al­tres i els­que­hi ve­ue­nu­na­pin­ze­lla­da­de­ge­ni­a­li­tat. Mal­grat tot, l’im­puls­de­dei­xar cons­tàn­cia del nos­tre pa­se­nu­na­pa­ret ve­de­lluny. Ho­po­dem­com­pro­var en­laDo­musAu­rea, el pa­lau deNe­ró­cons­tru­ï­tam­bin­crus­tra­ci­ons d’or, pe­dres precioses i ivo­ri, re­cent­ment obert al pú­blic des­prés d’anys­de­res­tau­ra­ció. Un­pot veu­re es­tu­pe­fac­te com­per­so­nat­ges­de­la ta­lla­deRa­fa­el, Ca­sa­no­va­o­el Mar­quès­deSa­de va­nes­tam­par la se­va­fir­ma­da­munt dels fres­cos. El­que­e­nel­mo­men­tes po­dri­a­ha­ver

2 1 Fresc que re­pre­sen­ta Mer­cu­ri, a la Ga­lle­ria de­lle car­te ge­o­gra­fic­he dels Mu­seus Va­ti­cans 2 Pin­tu­ra de l’ar­tis­ta ita­li­a­na de stre­et art, Ali­ce Pas­qui­ni, que ha de­co­rat molts murs

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.