Po­ca ai­gua

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Dis­se­nya­da per Ni­co­la Sal­vi l’any 1732, la Fon­ta­na de Tre­vi és un dels mo­nu­ments més po­pu­lars de Ro­ma. La fa­mo­sa font ro­co­có es tro­ba en fa­se

de res­tau­ra­ció Me­ra­ve­lla Es­tu­dis re­cents afir­men que Ne­ró no va in­cen­di­ar Ro­ma co­m­ex­pli­ca la lle­gen­da i que, a més, va col·la­bo­rar ac­ti­va­ment amb les fei­nes d’ex­tin­ció. No obs­tant ai­xò, va apro­fi­tar la cir­cums­tàn­cia per cons­truir la se­va no­va re­si­dèn­cia, amb pa­rets co­ber­tes de­mar­bre i sos­tres d’or: la Do­mus Au­rea. Els seus suc­ces­sors van cons­truir a so­bre ter­mes i van es­bor­rar el ras­tre del lloc, ocult fins al Re­nai­xe­ment, qu­an pin­tors comPin­tu­ricc­hio , Ghir­lan­da­io o Ra­fa­el des­cen­di­en per el que cre­ien era una co­va, bus­cant ins­pi­ra­ció en els fres­cos. Fe­liç­ment res­ca­ta­da de l’oblit, la Do­mus Au­rea es pot tor­nar a vi­si­tar amb ci­ta prè­via. Via de­lla Do­mus Au­rea, 1. Ro­ma. Tel. | +39 06 3996 7700

Cel·lu­loi­de

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.