PERA UNFELÍ EXI­GENT

La Vanguardia (Català) - ES - - El Sum Mum - TEXT

ELI­SEN­DA BAN­CELLS Les set vi­des del vos­tre gat es con­ver­ti­ran de­fi­ni­ti­va­ment en un au­tèn­tic mi­te qu­an to­pi­am­ba­ques­ta ca­se­ta que bé po­dria ser, am­bun dis­seny mo­dern, un mo­ble més de la llar. El pe­tit ani­mal, con­tent en dei­xar el seu ras­tre per llits i so­fàs am­bles un­gles, se sen­ti­rà al se­tè cel en veu­re aques­ta im­pres­si­o­nant ar­qui­tec­tu­ra i el seu llit li re­sul­ta­rà po­ca co­sa da­vant d’aquest ca­pri­ci fe­lí. Whi­te Catissa no és una sim­ple es­truc­tu­ra. Amb­qua­tre pi­sos, una es­ca­la i ma­ta­las­sos de pell d’ove­lla a ca­da plan­ta, aques­ta ca­sa de fus­ta és dig­na de re­bre el­nom­de man­sió fe­li­na. L’es­tu­di de dis­seny Mo­jor­no, a Rús­sia, s’ha en­car­re­gat de cre­ar aquest pe­tit im­mo­ble ap­te per aco­mo­dar to­ta una fa­mí­lia. L’ha­bi­tat­ge és es­pa­iós i per­fec­te per col·lo­car en una can­to­na­da su­pe­ri­or de la pa­ret. Les­mi­des són de 150 x 50 x 50 cm. L’únic in­con­ve­ni­ent és que el lot ar­ri­ba sen­se mun­tar i am­bins­truc­ci­ons per­què pas­seu una en­tre­tin­gu­da es­to­na fent com­de pa­le­ta men­tre in­ten­teu cons­truir l’ha­bi­tat­ge. I sí, el gat es­ta­rà im­pa­ci­ent i es­pe­ra­rà po­der gau­dir ben avi­at d’aques­ta ca­sa cò­mo­da i par­ti­cu­lar. Però no us ata­ba­leu i pen­seu que se­rà una do­ble ju­ga­da: vos­al­tres us lliu­ra­reu del gat i ell se sen­ti­rà co­mun au­tèn­tic rei.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.