FANTASIA I AC­CIÓ ALMÓNREAL

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa / Enjoc -

Lain­fer­me­ra va re­co­ma­na­ra enVík­tor­que­ca­mi­nés, però­ell ne­ces­si­ta­vau­na­mo­ti­va­ció per fer-ho. Po­dia ha­ver es­co­lli­tu­na­a­pli­ca­ci­ó­que­sim­ple­ment­li do­nés punts per des­pla­çar-se per la ciu­tat, però­es va de­ci­dir per In­gress. Per ju­gar-hi­no­mé­ses ne­ces­si­taun comp­tea Go­o­gle+ iun­te­lè­fon in­tel·li­gent. Qu­ans’hi ac­ce­deix per pri­mer­co­pes ve­uun­ví­de­o­e­nan­glès ons’ex­pli­ca­queuns­ci­en­tí­fics­han­des­co­bert­que­la ter­ra es­tà­sem­bra­da d’una ma­tè­ria exò­ti­ca as­so­ci­a­da as­ha­pers, un­fe­no­men­mis­te­ri­ós del qual es co­nei­xen po­ques­co­ses. Al­gu­nes per­so­nes, les­que­ac­ce­dei­xe­na In­gress, són co­nei­xe­do­res d’aques­ta si­tu­a­ció ipre­nen­par­tit. D’una­ban­da­hi­ha­els il·lu­mi­nats, que­són­de­co­lor ver­di­que­cre­uen­que­a­ques­ta­no­va in­tel·li­gèn­cia és po­si­ti­va per a la hu­ma­ni­tat; però tam­bé­hi­ha­qui creu­que­se­rà per­ju­di­ci­al i s’agru­pa so­ta el­nom­de­la re­sis­tèn­cia, que­es dis­tin­geix per ser

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.