POP SEC A LA GA­LLE­GA

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

In­gre­di­ents

Tres po­tes de pop sec (uns 200 g) | Du­es pa­ta­tes mo­na­li­sa grans | Mig li­tre de fu­met | 24 brots de mi­zu­na | Sal i pe­bre

Pas a pas 1

Co­men­ça­rem­pre­pa­rant el pop sec. El po­sa­rem so­bre la bra­sa i, amb comp­te per­què no es cre­mi, ani­rem­fent-li vol­tes i mo­vent-lo amb l’aju­da d’unes pin­ces. La carn s’en­du­ri­rà re­cu­pe­rant la for­ma del pop. Des­prés d’ai­xò, el dei­xa­rem­re­fre­dar al con­ge­la­dor per­què s’en­du­rei­xi lleu­ment.

2

Pre­pa­ra­reml’oli de pe­bre ver­mell en un cas­só. Per ai­xò, bar­re­ja­reml’oli amb el pe­bre ver­mell fu­mat i el dei­xa­re­mal cos­tat del foc per­què s’es­cal­fi sen­se que s’ar­ri­bi a fre­gir (si no s’amar­ga­ria). Trans­cor­re­guts uns 15 mi­nuts, qu­an l’oli si­gui ben ver­mell, el co­la­rem­per una es­ta­me­nya per acon­se­guir un oli net i trans­pa­rent però amb el gust i el co­lor in­tens del pe­bre ver­mell fu­mat. Ho re­fre­da­re­mi el re­ser­va­rem.

3Am­ba­ju­da

d’una cu­lle­ra pa­ri­sen­ca fa­rem­bo­les de pa­ta­ta mo­na­li­sa (en­tre 6 o 8 per per­so­na) que cui­na­re­men un cas­só amb una mi­ca de fu­met i sal, dei­xant-les ben cui­tes però sen­se que per­din la for­ma.

4

Per em­pla­tar ta­lla­rem el pop molt fi. Igual­ment em­pla­ta­rem­les bo­les de pa­ta­ta, ca­len­to­nes i es­cor­re­gu­des, prè­vi­a­ment ama­ni­des en un bol a part amb l’oli de pe­bre ver­mell, sal i pe­bre. No­més que­da­rà dis­po­sar els brots per do­nar un toc fresc al plat. Mol­dre­mu­na mi­ca de pe­bre per so­bre, em­pol­vo­ra­re­mal­guns flocs de sal mal­don i ho re­ga­rem amb unes go­tes més d’oli de pe­bre ver­mell.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.