DIS­SENY VIR­TU­AL

La Vanguardia (Català) - ES - - En For­ma / Sí Que Pots -

En­vol­tat de tros­sos de pa­per es­cam­pats per la tau­la, Da­niRe­que­na fa llis­car su­au­ment el lla­pis di­gi­tal per la tau­le­ta grà­fi­ca. Ha de ma­te­ri­a­lit­zar la plu­ja d’ide­es ma­tu­ti­na. És de­ta­llis­ta i me­ti­cu­lós i no aban­do­na­rà l’or­di­na­dor fins que no es­ti­gui sa­tis­fe­tam­bels aven­ços de la se­va nova cre­a­ció. Va néi­xer a Car­do­na, i, al cos­tat del seu so­ciDa­vidBar­dos, ha cre­at du­es em­pre­ses re­la­ci­o­na­de­samb el dis­seny di­gi­tal i l’ex­pe­ri­èn­cia vir­tu­al: 20HiArqVR. Des­prés d’aca­bar bat­xi­lle­rat, Re­que­na es va ma­tri­cu­lar a l’es­co­la su­pe­ri­or Eli­sa­va. Qua­tre anys des­prés es va gra­du­ar­co­ma dis­se­nya­dor grà­fic. Do­bleYou, l’agèn­cia de co­mu­ni­ca­ció pu­bli­ci­tà­ria on ha­via re­a­lit­zat les pràc­ti­ques, va de­ci­dir in­cor­po­rar-lo a l’equip.“Em­van con­trac­tar per te­nir un per­fil mul­ti­dis­ci­pli­na­ri. Vaig co­men­çar en el de­par­ta­ment de mul­ti­mè­dia fent ani­ma­ció i vaig aca­bar en dis­seny grà­fic­co­ma director d’art de les cam­pa-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.