Peu­ge­ot, pa­tro­ci­na­dor del Go­dó

La Vanguardia (Català) - Motor - - CARA A CARA -

El Barcelona Open Banc Sa­ba­dell – 62è Tro­feu Com­te de Go­dó de tennis, que es dis­pu­ta­rà del 19 al 27 d’abril a la Ciu­tat Com­tal, tin­drà com a pa­tro­ci­na­dor ofi­ci­al la fir­ma Peu­ge­ot. Mit­jan­çant aquest acord, que té una du­ra­da de tres anys, el nou 308, no­me­nat re­cent­ment Cot­xe de l’Any 2014 a Eu­ro­pa, se­rà el ve­hi­cle ofi­ci­al del tor­neig, de ma­ne­ra que es con­ver­teix en el mit­jà de trans­port de ju­ga­dors, con­vi­dats i per­so­na­li­tats que van a un dels es­de­ve­ni­ments del món de la ra­que­ta més pres­ti­gi­o­sos d’Es­pa­nya. La pre­sèn­cia de la fir­ma del lleó a Barcelona se­rà molt no­tò­ria, tant dins com fo­ra de la pis­ta, ja que els in­te­grants del Peu­ge­ot Tennis Te­am, els ju­ga­dors David Ferrer –imat­ge del Peu­ge­ot 208 GTi–, Ni­colás Al­ma­gro, Pa­blo Car­reño iRo­ber­to Car­ba­llés fi­gu­ren en­tre els par­ti­ci­pants del tor­neig. Amés a més, el Re­ial Club de Tennis Barcelona se­rà l’es­ce­na­ri de la po­sa­da de llarg d’una de les prò­xi­mes novetats de la mar­ca fran­ce­sa, la ver­sió SW del 308, que pre­ci­sa­ment fa­rà la pri­me­ra apa­ri­ció pú­bli­ca a la pis­ta cen­tral del club bar­ce­lo­nès. Di­ver­ses uni­tats d’aquest mo­del es­ta­ran ex­po­sa­des en di­ver­ses lo­ca­lit­za­ci­ons del re­cin­te, com el Fan Bou­le­vard i l’en­tra­da del Vi­lla­ge.

El Tro­feu Com­te de Go­dó de tennis aco­lli­rà el de­but al nos­tre pa­ís del Peu­ge­ot 308 SW, la ver­sió amb car­ros­se­ria fa­mi­li­ar del com­pac­te fran­cès

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.