Fit­xa tèc­ni­ca

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS: NOVETAT -

ME­CÀ­NI­CA Mo­tor Re­fri­ge­ra­ció Ali­men­ta­ció Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma DI­MEN­SI­ONS Al­tu­ra del se­ient Dis­tàn­cia en­tre ei­xos Di­pò­sit Pes PREU WEB

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.