Els ri­vals

Fit­xa tèc­ni­ca

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA -

Ci­troën DS5 Hy­brid 4 Po­tèn­cia 200 CV Ve­lo­ci­tat 211 km/h Con­sum 3,4 li­tres Male­ter 325 li­tres PREU 37.340 Toyo­ta Au­ris Hy­brid

136 CV 180 km/h 3,9 li­tres 360 li­tres 23.200 més efi­caç en el mo­ment d’ac­ce­le­rar, acon­se­guint una re­ac­ció més na­tu­ral. Amés del mo­de Nor­mal, el sis­te­ma hí­brid per­met es­co­llir en­tre tres mo­des més: EV, ECO i SPORT. Amb el mo­de EV, to­tal­ment elèc­tric, es po­den re­cór­rer uns dos qui­lò­me­tres a menys de 45 km/h. Les mo­da­li­tats EV, ECOi Nor­mal es­tan es­pe­ci­al­ment dis­se­nya­des per es­tal­vi­ar ener­gia i ofe­rir al ma­teix temps una con­duc­ció re­la­xa­da, tran­quil·la i eco­lò­gi­ca.

La gam­ma ar­ren­ca amb la ver­sió ECO (23.900 eu­ros) que por­ta llan­tes de 15 pol­za­des. Per so­bre se si­tua l’Exe­cu­ti­ve (28.450), mo­del que ha de re­pre­sen­tar el 75% de les ven­des. La ver­sió F-Sport (34.100) in­cor­po­ra la gra­e­lla ti­pus niu d’abella. I, com a lí­mit de la gam­ma, es­tà el Lu­xury (39.200) amb tot l’equi­pa­ment pos­si­ble. Amb el Pla Pive i el fi­nan­ça­ment de Le­xus, el mo­del CT 200h Exe­cu­ti­ve té un preu de 22.900 eu­ros.

La gran apor­ta­ció de Le­xus con­sis­teix a com­bi­nar amb enor­me en­cert la tec­no­lo­gia hí­bri­da i el lu­xe. El nou CT 200h és un cot­xe ex­qui­sit en tots els sen­tits, amb un tac­te pre­cís i ama­ble al­ho­ra di­fí­cil de tro­bar. Els ri­vals exis­tents no són exac­ta­ment...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.