Kia Soul 1.6 CRDi

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT -

Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Male­ter Ga­ran­tia Web PREU Dièsel, 4 ci­lin­dres en lí­nia

1.582cc 128 CV a 4.000 rpm

180 km/h 11,2 se­gons

4,8 li­tres 414/180/159 cm

n/d 354 li­tres 7 anys o 150.000 km kia.es

n/d de qua­li­tat en els ma­te­ri­als que s’hi han fet ser­vir, amb un tac­te més agra­da­ble d’ele­ments com el vo­lant o la pa­lan­ca de can­vis. Un­de­tall pràc­tic per a la con­duc­ció és la re­duc­ció de l’am­pla­da dels pi­lars da­van­ters, un fac­tor que per­met una vi­si­bi­li­tat op­ti­mit­za­da. Són no­ve­tat ele­ments com la pan­ta­lla tàc­til ubi­ca­da a la con­so­la cen­tral, el bo­tó d’en­ge­ga­da o op­ci­ons com la ta­pis­se­ria de cuir. S’ha de dir que dis­po­sa tam­bé de di­ver­sos llocs por­ta­ob­jec­tes i amb una guan­te­ra re­fri­ge­ra­da de gran mi­da que fa les fun­ci­ons d’una pe­ti­ta ne­ve­ra. Per la se­va part, el male­ter dis­po­sa de 354 li­tres de capa­ci­tat ini­ci­al, que són am­pli­a­bles a un mà­xim de 1.367.

DI­NÀ­MI­CA SU­PE­RI­OR

Per al se­gon lliu­ra­ment del Soul, l’apar­tat me­cà­nic con­cen­tra tam­bé di­ver­ses novetats. Man­te­nint un ele­vat con­fort de mar­xa, el com­por­ta­ment d’aquest mo­del avan­ça grà­ci­es a la ma­jor ri­gi­de­sa es­truc­tu­ral del con­junt –acon­se­guit mit­jan­çant la uti­lit­za­ció d’acers d’al­ta re­sis­tèn­cia al xas­sís– i al crei­xe­ment de la dis­tàn­cia en­tre ei­xos, que pro­por­ci­o­na una es­ta­bi­li­tat su­pe­ri­or al ve­hi­cle.

El nou Soul es­tà dis­po­ni­ble amb dos mo­tors, un ga­so­li­na i un dièsel. El pri­mer és el cone­gut 1.6 GDI de 132 CV. El mo­del dièsel se­rà con­fi­at a un mo­tor 1.6 CRDi, amb po­tèn­cia mà­xi­ma de 128 CV. En op­ció, es pot ad­qui­rir en com­bi­na­ció amb un con­for­ta­ble can­vi au­to­mà­tic de sis re­la­ci­ons i que dis­po­sa d’un mo­de se­qüen­ci­al, en­ca­ra que sen­se lle­ves.

El Soul adop­ta una no­va pla­ta­for­ma, la ma­tei­xa que fa ser­vir el Cee’d

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.